بازگشت به جزئیات مقاله کرامت انسانی به‌عنوان مبنای حقوق فرد مظنون در نظام حقوق جزای افغانستان و ایران دریافت دریافت PDF