بازگشت به جزئیات مقاله ماهیت عقد ضمان در فقه امامیه و حقوق مدنی افغانستان دریافت دریافت PDF