بازگشت به جزئیات مقاله په اسلامي فقه او د افغانستان جزا کُد کې د متعددو جرمونو د جزاګانو تداخل دریافت دریافت PDF