غیاثی ت. (2023). ابزارهای دیپلماسی فرهنگی در سیاست خارجی افغانستان. فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب, 12(1), ۴۷-۶۶. https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V40.I1.3