تاجیک محمدی‌ ک. (2023). سیاست خارجی متوازن و دیپلماسی دوجانبۀ افغانستان: (دورۀ دومِ امارت اسلامی افغانستان). فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب, 12(1), ۱۲۹-۱۴۳. https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V40.I1.7