سلیمی ح., & سجادی م. (2023). تبارشناسی مفهوم وراثت و بازتاب آن بر نژادگرایی جریان اندیشه‌ورزی در روابط بین‌الملل. فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب, 12(1), ۱-۳۱. https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.40.I1.1