انور م. ع., & محق ن. (2023). استراتیژی‌های بقا و پایداری سازمان‌ها در محیط‌های فرّار. فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب, 12(1), ۳۳-۴۶. https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.40.I1.2