امیری ع. ا., گنجی ف., کامیار ز., & عزیزی ع. (2023). تصور هرات‌نشینان از پوهنتون غالب: (جامعۀ هدف: خبره‌گان و مردم عوام). فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب, 12(1), ۶۷-۸۶. https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V40.I1.4