حاجی مینه ر., & تاجیک ش. (2023). نقش ترکیه در تحولات سیاسی و امنیتی افغانستان. فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب, 12(1), ۸۷-۱۰۶. https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V40.I1.5