عزیزی س., حکیم‌زاده ا., & سدید و. (2023). چالش‌های مفهوم اسیر جنگی: (با تأکید بر رویکرد ایالات متحدۀ امریکا در خصوص رزمندۀ غیرقانونی). فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب, 12(1), ۱۰۷-۱۲۸. https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V40.I1.6