فاضل پ. ف. ا., & نظری پ. س. (2023). عناصر حمّاسه در داستان ضحّاکِ شاه‌نامه. فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب, 12(1), ۱۴۵-۱۶۰. https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V40.I1.8