صالحی م. (2023). بررسی وضعیت خشونت علیه زنان در خانواده‌های چهار ناحیۀ (4، 5، 8 و 11) شهر کابل. فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب, 12(4), ۲۱۵-۲۳۳. https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.12.I.4.11