شکاری ح., & سادات س. ع. (2023). بررسی تأثیر شایسته‌گی سازمانی بر اخلاق حرفه‌ییِ کارکنان در وزارت تحصیلات عالی افغانستان. فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب, 12(4), ۱۸۹-۲۱۳. https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.12.I.4.10