تیشه‌یار م. (2022). جای‌گاه دیپلُماسی علمی در تأمین امنیت ملی در روابط ایران و افغانستان. فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب, 10(2), ۵۳-۶۸. https://doi.org/10.58342/.v10i2.47