فانوس غوثیار ا. (2022). بررسی رابطۀ انگیزش الهام‌بخش و تعهد عاطفی با نقش میانجی سازگاری درونی در دانش‌گاه غالب هرات (1400). فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب, 11(4), ۸۹-۹۸. https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V39.I4.8