غیاثی توریالی. 2023. “ابزارهای دیپلماسی فرهنگی در سیاست خارجی افغانستان”. فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب 12 (1):۴۷-۶۶. https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V40.I1.3.