تاجیک محمدی‌ کاکه. 2023. “سیاست خارجی متوازن و دیپلماسی دوجانبۀ افغانستان: (دورۀ دومِ امارت اسلامی افغانستان)”. فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب 12 (1):۱۲۹-۱۴۳. https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V40.I1.7.