سلیمی حسین, و سجادی ماندانا. 2023. “تبارشناسی مفهوم وراثت و بازتاب آن بر نژادگرایی جریان اندیشه‌ورزی در روابط بین‌الملل”. فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب 12 (1):۱-۳۱. https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.40.I1.1.