انور محمد عابد, و محق نصیراحمد. 2023. “استراتیژی‌های بقا و پایداری سازمان‌ها در محیط‌های فرّار”. فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب 12 (1):۳۳-۴۶. https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.40.I1.2.