امیری علی‌ احمد, گنجی فیروزاحمد, کامیار زلمی, و عزیزی عبدالمجید. 2023. “تصور هرات‌نشینان از پوهنتون غالب: (جامعۀ هدف: خبره‌گان و مردم عوام)”. فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب 12 (1):۶۷-۸۶. https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V40.I1.4.