حاجی مینه رحمت, و تاجیک شیرین. 2023. “نقش ترکیه در تحولات سیاسی و امنیتی افغانستان”. فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب 12 (1):۸۷-۱۰۶. https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V40.I1.5.