عزیزی ستار, حکیم‌زاده امید, و سدید وحید. 2023. “چالش‌های مفهوم اسیر جنگی: (با تأکید بر رویکرد ایالات متحدۀ امریکا در خصوص رزمندۀ غیرقانونی)”. فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب 12 (1):۱۰۷-۱۲۸. https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V40.I1.6.