فاضل پوهندوی فضل احمد, و نظری پوهنیار سوما. 2023. “عناصر حمّاسه در داستان ضحّاکِ شاه‌نامه”. فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب 12 (1):۱۴۵-۱۶۰. https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V40.I1.8.