صالحی محمدشفیع. 2023. “بررسی وضعیت خشونت علیه زنان در خانواده‌های چهار ناحیۀ (4، 5، 8 و 11) شهر کابل”. فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب 12 (4):۲۱۵-۲۳۳. https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.12.I.4.11.