شکاری حمیده, و سادات سید عبیدالله. 2023. “بررسی تأثیر شایسته‌گی سازمانی بر اخلاق حرفه‌ییِ کارکنان در وزارت تحصیلات عالی افغانستان”. فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب 12 (4):۱۸۹-۲۱۳. https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.12.I.4.10.