تیشه‌یار ماندانا. 2022. “جای‌گاه دیپلُماسی علمی در تأمین امنیت ملی در روابط ایران و افغانستان”. فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب 10 (2):۵۳-۶۸. https://doi.org/10.58342/.v10i2.47.