فانوس غوثیار احمدفرید. 2022. “بررسی رابطۀ انگیزش الهام‌بخش و تعهد عاطفی با نقش میانجی سازگاری درونی در دانش‌گاه غالب هرات (1400)”. فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب 11 (4):۸۹-۹۸. https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V39.I4.8.