غیاثی ت. (2023) “ابزارهای دیپلماسی فرهنگی در سیاست خارجی افغانستان”, فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب, 12(1), ص ۴۷-۶۶. doi: 10.58342/ghalibqj.V40.I1.3.