تاجیک محمدی‌ ک. (2023) “سیاست خارجی متوازن و دیپلماسی دوجانبۀ افغانستان: (دورۀ دومِ امارت اسلامی افغانستان)”, فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب, 12(1), ص ۱۲۹-۱۴۳. doi: 10.58342/ghalibqj.V40.I1.7.