سلیمی ح. و سجادی م. (2023) “تبارشناسی مفهوم وراثت و بازتاب آن بر نژادگرایی جریان اندیشه‌ورزی در روابط بین‌الملل”, فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب, 12(1), ص ۱-۳۱. doi: 10.58342/ghalibqj.V.40.I1.1.