انور م. ع. و محق ن. (2023) “استراتیژی‌های بقا و پایداری سازمان‌ها در محیط‌های فرّار”, فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب, 12(1), ص ۳۳-۴۶. doi: 10.58342/ghalibqj.V.40.I1.2.