امیری ع. ا., گنجی ف., کامیار ز. و عزیزی ع. (2023) “تصور هرات‌نشینان از پوهنتون غالب: (جامعۀ هدف: خبره‌گان و مردم عوام)”, فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب, 12(1), ص ۶۷-۸۶. doi: 10.58342/ghalibqj.V40.I1.4.