حاجی مینه ر. و تاجیک ش. (2023) “نقش ترکیه در تحولات سیاسی و امنیتی افغانستان”, فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب, 12(1), ص ۸۷-۱۰۶. doi: 10.58342/ghalibqj.V40.I1.5.