عزیزی س., حکیم‌زاده ا. و سدید و. (2023) “چالش‌های مفهوم اسیر جنگی: (با تأکید بر رویکرد ایالات متحدۀ امریکا در خصوص رزمندۀ غیرقانونی)”, فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب, 12(1), ص ۱۰۷-۱۲۸. doi: 10.58342/ghalibqj.V40.I1.6.