فاضل پ. ف. ا. و نظری پ. س. (2023) “عناصر حمّاسه در داستان ضحّاکِ شاه‌نامه”, فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب, 12(1), ص ۱۴۵-۱۶۰. doi: 10.58342/ghalibqj.V40.I1.8.