صالحی م. (2023) “بررسی وضعیت خشونت علیه زنان در خانواده‌های چهار ناحیۀ (4، 5، 8 و 11) شهر کابل”, فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب, 12(4), ص ۲۱۵-۲۳۳. doi: 10.58342/ghalibqj.V.12.I.4.11.