شکاری ح. و سادات س. ع. (2023) “بررسی تأثیر شایسته‌گی سازمانی بر اخلاق حرفه‌ییِ کارکنان در وزارت تحصیلات عالی افغانستان”, فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب, 12(4), ص ۱۸۹-۲۱۳. doi: 10.58342/ghalibqj.V.12.I.4.10.