تیشه‌یار م. (2022) “جای‌گاه دیپلُماسی علمی در تأمین امنیت ملی در روابط ایران و افغانستان”, فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب, 10(2), ص ۵۳-۶۸. doi: 10.58342/.v10i2.47.