فانوس غوثیار ا. (2022) “بررسی رابطۀ انگیزش الهام‌بخش و تعهد عاطفی با نقش میانجی سازگاری درونی در دانش‌گاه غالب هرات (1400)”, فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب, 11(4), ص ۸۹-۹۸. doi: 10.58342/ghalibqj.V39.I4.8.