1.
غیاثی ت. ابزارهای دیپلماسی فرهنگی در سیاست خارجی افغانستان. غالب [اینترنت]. 9 مارس 2023 [ارجاع شده 24 می 2024];12(1):۴۷-۶۶. قابل دسترس در: https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/article/view/101