1.
تاجیک محمدی‌ ک. سیاست خارجی متوازن و دیپلماسی دوجانبۀ افغانستان: (دورۀ دومِ امارت اسلامی افغانستان). غالب [اینترنت]. 15 مارس 2023 [ارجاع شده 28 سپتامبر 2023];12(1):۱۲۹-۱۴۳. قابل دسترس در: https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/article/view/103