1.
امیری عا, گنجی ف, کامیار ز, عزیزی ع. تصور هرات‌نشینان از پوهنتون غالب: (جامعۀ هدف: خبره‌گان و مردم عوام). غالب [اینترنت]. 20 مارس 2023 [ارجاع شده 16 ژوئن 2024];12(1):۶۷-۸۶. قابل دسترس در: https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/article/view/112