1.
فاضل پفا, نظری پس. عناصر حمّاسه در داستان ضحّاکِ شاه‌نامه. غالب [اینترنت]. 15 مارس 2023 [ارجاع شده 28 سپتامبر 2023];12(1):۱۴۵-۱۶۰. قابل دسترس در: https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/article/view/115