1.
تیشه‌یار م. جای‌گاه دیپلُماسی علمی در تأمین امنیت ملی در روابط ایران و افغانستان. غالب [اینترنت]. 21 آگوست 2022 [ارجاع شده 16 ژوئن 2024];10(2):۵۳-۶۸. قابل دسترس در: https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/article/view/47