1.
فانوس غوثیار ا. بررسی رابطۀ انگیزش الهام‌بخش و تعهد عاطفی با نقش میانجی سازگاری درونی در دانش‌گاه غالب هرات (1400). غالب [اینترنت]. 10 دسامبر 2022 [ارجاع شده 24 آوریل 2024];11(4):۸۹-۹۸. قابل دسترس در: https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/article/view/97