بازگشت به جزئیات مقاله نگارگری هرات در دورۀ تیموریان و امتداد آن از بهزاد تا مشعل دریافت دریافت PDF