بازگشت به جزئیات مقاله بررسی رابطۀ کیفیت زنده‌گیِ کاری و عمل‌کرد شغلی با نقش تعدیل‌گر نشاط سازمانی در پوهنتون‌های غالبِ هرات و کابل دریافت دریافت PDF