بازگشت به جزئیات مقاله بررسی تأثیر سطح تکنالوژی از طریق متغیّرهای میانجیِ نوآوری، ریسک‌پذیری و عمل‌کرد حرفه‌یی بر عمل‌کرد سازمان دریافت دریافت PDF