بازگشت به جزئیات مقاله مارکه؛ جلوه‌‌یی سنتی از اجرای عدالت ترمیمی در افغانستان دانلود دانلود PDF