بازگشت به جزئیات مقاله بررسی وضعیت خشونت علیه زنان در خانواده‌های چهار ناحیۀ (4، 5، 8 و 11) شهر کابل دریافت دریافت PDF